درباره ما

صفحه مورد نظر یافت نشد.یا لینک وارد شده نادرست بوده یا صفحه مورد نظر حذف گردیده است.

صفحه مورد نظر یافت نشد.یا لینک وارد شده نادرست بوده یا صفحه مورد نظر حذف گردیده است.

مهندس آقای محسن قدمی

مدیریت عامل

خانم سحر زندی فر

مدیر تدارکات و پشتیبانی

خانم سپیده سادات لاهیجانی

مدیر امور مالی

خانم مائده ملتجی

مسئول امور دفتری