کفپوش صنایع غذایی و آشامیدنی

کفپوش اپوکسي صنایع غذایی و آشامیدنی :

 

شرایط متناوب محیط خشک و یا مرطوب تولید همیشه در حال تغییر است. سیستم کفپوش اپوکسي رزینی کفپوش اپوکسي صنعت آریا برای ایجاد یک محیط امن برای تجهیزات صنایع غذایی و آشامیدنی کارکنان آن فرموله شده است.
ماهیت اسیدی لبنیات، همراه با استفاده زیاد تجهیزات، نیازمند استفاده از پوشش‌های کف بادوام است که و موجب افزایش ایمنی و کیفیت و تسهیل در تمیز کردن بوده و محیط مناسب و امن بهداشتی را نیز فراهم می‌آورد.