رنگ و پوششهای ضد حریق

بر اساس استاندارد های روز دنیا می بایست ساختمان و تجهیزات نصب شده در واحدهای صنعتی بایستی در برابر حریق حفظ شوند. وبرای این منظور دو نوع سیستم ضد حریق برپایه سیمانی ورنگ های مخصوص وجود دارد.