ایمنی در صنعت رنگ

ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ

 ﺑﻄﻮرکلی دو ﻋﺎﻣﻞ که ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد و اﻳﻤﻨﻲ کار ﻣﺨﺎﻃﺮﻩ ﺁﻣﻴﺰهستند و ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﺖکنترل وﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ :

 اﻟﻒ- ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 ب - ﺧﻄﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻖ و ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر

 اﻟﻒ- ﺧﻄﺮات ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ

 ﺑﺨﺎرات و ﮔﺎزها

 ﺑﺨﺎرات و ﻳﺎ ﮔﺎزهاﺋﻴﻜﻪ از ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺣﻼﻟﻬﺎي رﻧﮓ در ﻃﻮل رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ، هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رﻧﮓ وﻳﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﻲ که ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺣﺮارت ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ

 ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮓ

 ﻣﺎﻳﻌﺎت ﻣﻮﺟﻮد در رﻧﮓ که ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﻨﺪرهﺎي رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ در هﻨﮕﺎم اﺳﭙﺮي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎﭘﻴﺴﺘﻮﻟﻪ درهوا  پراکنده ﮔﺮدﻳﺪﻩ ذرات ﺁن وارد ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﻣﻌﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﺑﺪن اﻳﺠﺎدﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 ﭘﻮدر ﻳﺎ ﮔﺮد رﻧﮓ

 ﭘﻮدر ﻳﺎ ﮔﺮد رﻧﮓ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮﮔﺮم ﻧﻤﻮدن ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد ( ﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮﺷﻜﺎري ﺑﺎ ﺷﻌﻠﻪﻳﺎ ﺟﻮﺷﻜﺎري روي ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻮﻻدي رﻧﮓ ﺷﺪﻩ ) و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻦ ﭘﺎﺷﻲ ( Sand Blasting ) ﻳﺎﭘﻮدر زﻧﻲ ( Power Blasting ) درهوا پراکنده ﮔﺮدﻧﺪ .

 ب - ﺧﻄﺮات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻖ و ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر

 ﺧﻄﺮ اﻳﺠﺎد ﺣﺮﻳﻖ در ﻣﺪت اﻧﺒﺎر داري و ﻳﺎ درهنگام ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ

 ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻧﮕﻬﺎ و ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺰء ﺁﻧﻬﺎﺋﻴﻜﻪ ﺣﻼل ﺁﻧﻬﺎ ﺁب اﺳﺖ ( Water Base ) در ﻣﺪت اﻧﺒﺎرداري و ﻳﺎ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺘﻌﻞ و ﺷﻌﻠﻪ ور و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﮔﺮدﻧﺪ .

 ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي

 ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼﻟﻬﺎي رﻧﮓ ﺑﺎ اآﺴﻴﮋن هﻮا ﻣﺨﻠﻮط و در ﻣﺤﺪودﻩ ﻏﻠﻈﺖﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ، ﻣﺸﺘﻌﻞ و ﻳﺎ اﻳﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 ﻧﺸﺎﻧﻪ های اﻳﻤﻨﻲ

 درﺟﻪ ﺧﻄﺮات رﻧﮕﻬﺎ و ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﻤﺒﻠﻬﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ،ﻣﻔﻬﻮم هﺮ ﻳﻚاز ﺳﻤﺒﻠﻬﺎ و ﺷﺮح ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ آﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در هﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﻧﮕﻬﺎ و ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺑﺪﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮددر زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

 

رﻧﮓ ﻧﺴﺒﺘﺎ" ﺑﻲ ﺿﺮر اﺳﺖ .

 

رﻧﮓ ﺑﺸﺪت ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ . درﺟﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺁﺗﺶ ﮔﻴﺮي ( Flash Point ) ﺑﻴﺶ از C 23 اﺳﺖ .

 

رﻧﮓ ﺑﺸﺪت ﻣﺤﺮك ﺑﻮدﻩ و ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎن ﺁوري ﺑﺮ روي ﭘﻮﺳﺖ و ﻏﺸﺎهﺎي ﻣﺨﺎﻃﻲ (ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺒﻨﻲ و دهان ) دارد .

 

ﺗﻨﻔﺲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و اﺳﭙﺮي رﻧﮓ ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .

 

  ﺗﻨﻔﺲ ﺑﺨﺎرات و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﻣﻀﺮ اﺳﺖ .

 

  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت رﻧﮓ ﺑﺸﺪت ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك اﺳﺖ .

 

 ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي در ﻓﻀﺎي ﻣﺤﺪود

 در ﻣﻮاﻗﻌﻲکه رﻧﮓ داراي ﺣﻼل ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎﻟﻲ اﺳﺖ و در ﻓﻀﺎي ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﺼﺮف ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ

 دو اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد :

 اﻟﻒ : ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر

 ب : ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

 ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺧﻄﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﻮق ﻻزﻣﺴﺖ ﻧﻜﺎت زﻳﺮ ﺑﺪﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدﻧﺪ

 اﻟﻒ - ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر

 ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﻳﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر در هﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ از رﻧﮕﻬﺎﺋﻲ آﻪ داراي ﺣﻼل ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻧﺪﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻨﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل رﻧﮓ در هﻮا ﺑﻪ زﻳﺮ ١٠% زﻳﺮاز ﺣﺪ ﺗﺮاآﻢ ﻗﺎﺑﻞاﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮﺳﺪ ، ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻻزم در زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ، ﺿﻤﻨﺎ" ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎنرﻧﮓ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ هﻮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻻزم را ﺟﻬﺖ ﺁﮔﺎهﻲ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺑﺮوﺷﻮرهﺎي ﺧﻮد ذآﺮ ﻣﻴﻨﻤﺎﻳﻨﺪ .

 اﮔﺮ Point Flash ﻳﺎ درﺟﻪ اﻳﻜﻪ ﺗﺤﺖ ﺁن ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل ﺑﺎ هﻮا ﺑﻪ ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂکار ﺑﺎﺷﺪ ، اﻧﻔﺠﺎري ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد وﻟﻲ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزيﻣﺤﻴﻂ کار ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮکاهش ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ درهوای ﺁﻟﻮدﻩ ﻻزﻣﺴﺖ .

 ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر

 ﺑﻄﻮر ﺳﺎدﻩ اﻧﻔﺠﺎر ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ( در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺨﺎراتﺣﻼل دراکسیژن ﻣﻮﺟﻮد درهوا اﺳﺖ ) ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺧﺘﻦ در اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺎﻧﺪازﻩ اي زﻳﺎد اﺳﺖکه ﻣﻘﺪار زﻳﺎديﺣﺮارت ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﻣﻌﺎدل ٦ ﺗﺎ ٩ ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺸﺎر اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺁورد ، اﻳﻦ ﻓﺸﺎر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺤﺪودﻩ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺑﻪکارگران ﺻﺪﻣﻪ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ .

ﺑﺮاي وﻗﻮع ﻳﻚ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻳﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :

 .١ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل و هﻮا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ آﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻏﻠﻈﺖ اﻧﻔﺠﺎر ( L.E.L ) و ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺁن ﺑﺎﺷﺪ

 Max.L.E.L<انفجار رخ خواهد داد< Min.L.E.L

 .٢درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺨﻠﻮط ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از Flash Point ﺑﺨﺎر ﺣﻼل ﺑﺎﺷﺪ .

 .٣ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻ و اﻧﺮژي ﺣﺮارﺗﻲ آﺎﻓﻲ ، ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﻧﻔﺠﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 داﻧﺴﺘﻦ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر و رﻋﺎﻳﺖ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺤﻴﻂکار ﻻزﻣﺴﺖ.

 ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ اﻳﻜﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل در هوا ﺑﻪ زﻳﺮ ﺣﺪ L.E.L ﺑﺮﺳﺪ .

 در اﺑﺘﺪا ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ اﻳﻜﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات را ﺑﻪکمتر از ١٠% ﺣﺪ L.E.L رﻗﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺒﻨﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ آﺎر ﺑﻮدﻩ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺤﻮي اﻧﺠﺎم ﺷﻮدکه ﺗﻬﻮﻳﻪکلیه  ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮدد . ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂVentilation M.V.A ( The Minimum)

  ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ هﻮا در دﻗﻴﻘﻪ را ﻣﻴﺘﻮان از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد :

 P=ﺣﺠﻢ رﻧﮕﻲ آﻪ در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﺘﻪ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ ) در ﻣﺪت زﻣﺎن t ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ) ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد.

 Q =ﺣﺠﻢ ﺣﻼﻟﻲ اﺳﺖ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ )که ﺑﻪ رﻧﮓ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ و در ﻣﺪت زﻣﺎن)T  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ( ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.

 A =ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ هﻮا ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ ﺑﻨﺤﻮي آﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن ﺑﻪ ١٠% ﻣﻘﺪار L.E.L ﺑﺮﺳﺪ .

 B =ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ هﻮا ﺑﺮاي ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺣﻼل ﺑﻨﺤﻮي آﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن ﺑﻪ ١٠% ﻣﻘﺪار L.E.L ﺑﺮﺳﺪ .

 T=ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ) ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ P از رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺸﻮد .

 

 ﻣﺜﺎل : ١٠٠ ﻟﻴﺘﺰ از رﻧﮓ P و ٥ ﻟﻴﺘﺮ از ﺗﻴﻨﺮ ( ﺣﻼل ) q در ﻣﺪت ٤٥ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﮕﺮدد ، ﻣﻘﺪار هﻮايﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات رﻧﮓ در هﻮا ﺑﻪ ﺣﺪ ١٠% از   L.E.Lﺑﺮﺳﻴﻢ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ ؟

 

 ﺗﻮﺿﻴﺢ :

 

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ کارﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪکننده رﻧﮓ P

 

 a=60m3 b=130m3

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ :

 ﻣﻴﺰان هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻨﺤﻮﻳﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات رﻧﮓ و ﺣﻼل ﺑﻪ10% از L.E.Lﺑﺮﺳﺪ.

 اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﻃﻮل اﺟﺮاي رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي و هﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﺪﺗﻲکه ﺣﻼل رﻧﮓ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ .

 

 ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻬﻢ :

 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺤﻮي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد آﻪ آﻠﻴﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻓﻀﺎي آﺎر را ﺑﻨﺤﻮ آﺎﻣﻞ ﻓﺮا ﮔﻴﺮد ﺑه همین دﻟﻴﻞﻻزﻣﺴﺖ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻳﺎ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪکاران ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎﻩ Explosimeter ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات رﻧﮓ را اﻧﺪازﻩﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻩ و از ﻣﻴﺰان ﻣﺠﺎز ﺁن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻠﺤﺎظ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎرﻣﻬﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻩ و ﺑﺸﺪت ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻮدﻩ و رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد .

 اﮔﺮ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﺷﻮد آﻪ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات رﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ١٠% ﺣﺪ L.E.L رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲکه ﻣﺠﺪدا" ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات رﻧﮓ ﺑﺤﺪ اﻃﻤﻴﻨﺎنﺑﺨﺸﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد .

 Flash Point

 ﺑﻪ درﺟﻪ اﻳﻜﻪ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺑﺎ هﻮا ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻴﺸﻮد Point Flash ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد . ﻟﺬا درﺻﻮرت اﻣﻜﺎن رﻧﮓ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد آﻪ درﺟﻪ Flash Point ﺁن ﺑﺎﻻﺗﺮ ازهﻮاي ﻣﺤﻴﻂ ( ambient temperature ) ﺑﺎﺷﺪ آﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ زﻳﺮا ﻏﺎﻟﺒﺎ" ﻓﻀﺎيآﺎر ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ" در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮر ﺷﺪﻳﺪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ ، در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪﻣﻮاﻗﻊ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪاري آﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل رﻧﮓ را آﻤﺘﺮ از L.E.L %١٠ﻧﮕﻬﺪاريﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮد .

ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻌﺎل

 - از اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻗﻪ ، ﺳﻄﻮح داغ ، ﺷﻌﻠﻪ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﺮارﺗﻲ آﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﺎﻳﻌﺎت و ﮔﺎزهﺎي ﻗﺎﺑﻞاﺷﺘﻌﺎل ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ" ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 - از ﭼﺮاﻏﻬﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 - از اﺑﺰار و ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺿﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 - در ﻣﺠﺎورت ﻣﻨﻄﻘﻪ أي آﻪ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺎري ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻤﻨﻮع ﮔﺮدد .

 ب- ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

 ﺑﺴﻴﺎري از ﺣﻼل هﺎﺋﻴﻜﻪ در رﻧﮕﻬﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﻤﻲ ﺑﻮدﻩ و درﺟﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﺑﻪ ﻧﻮع و ﻣﻘﺪار ﺣﻼل ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ، ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻻزﻣﺴﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻨﺤﻮي ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻓﻀﺎيﻣﺤﻴﻂ آﺎر از ﻟﺤﺎظ ﻏﻠﻈﺖ ﺁﻟﻮدﮔﻲ داﺋﻤﺎ" زﻳﺮ ﺣﺪ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﻄﺮ ( T.L.V ) ﺑﺎﺷﺪ .

 درهنگامی که از ﺣﻼﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ T.L.V هﺎي ﻣﺘﻔﺎوت و ﻳﺎ در هﻨﮕﺎﻣﻴﻜﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي رﻧﮓ در ﻳﻚ زﻣﺎنکوتاهیﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻴﺮﺳﺪ ، ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎزي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺤﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎزﻋﻤﻼ" ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ، در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ :

 اوﻻ" - ﺗﻬﻮﻳﻪ اﻳﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات ﺣﻼل را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻤﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎرکاهش دهﺪ اﻳﺠﺎدﻧﻤﻮد .

 ﺛﺎﻧﻴﺎ" - ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ، ﻻزﻣﺴﺖ ﻧﻘﺎﺷﺎن از هﻮد ﻳﺎ ﻣﺎﺳﻜﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﺑﺎ هوارﺳﺎﻧﻲﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 ﻋﻼوﻩ ﺑﺮﻣﻮارد ﻓﻮق ، ﻧﻘﺎﺷﺎن در هﻨﮕﺎم آﺎر در ﻓﻀﺎهﺎي ﻣﺤﺪود ﻣﻤﻜﻨﺴﺖ از آﺮم هﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪنﻳﺎ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در هﻨﮕﺎم آﺎر ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎ ، ﺗﻨﻔﺲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و دودﻩ ، ﺗﻤﺎس رﻧﮓﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ، ﺑﻠﻌﻴﺪن ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﻮدر رﻧﮓ ﻳﺎ ﺣﻼل هﺎ ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎ ز ﺑﻤﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻧﮓ ﻳﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎ ، ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ (RAQ= Required Air Quantity RAQ) و ﻃﺮح و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺜﺎﻟﻲ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ، ذﻳﻼ" ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .

 ﺧﻄﺮ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ

 ﻻزﻣﺴﺖ در هﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮدن از هﺮ ﻧﻮع رﻧﮕﻲ ﭘﺎرﻩ أي از ﻣﻘﺮرات را در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ زﻳﺮا آﻠﻴﻪ رﻧﮕﻬﺎﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺻﻮل اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ در هﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ .

 ﺗﻨﻔﺲ ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر و ذرات ﭘﺮاآﻨﺪﻩ رﻧﮓ و ﺣﻼل در ﻣﺤﻴﻂکار

 در ﻣﺤﻞ هﺎﺋﻴﻜﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد و ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﺒﺎر ، ﭘﻮدرهﺎي رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺣﻼلﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ هﻴﭻ وﺟﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪون ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدن ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎﺳﻜﻬﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲﺷﺮوع ﺑﻪ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻧﻤﻮد .

 - در ﺟﺎهﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آﺎﻓﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﮕﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ ، ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد .

 - در ﻓﻀﺎهﺎي ﻣﺤﺪود ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي از ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﺎﺷﺎن از ﻣﺎﺳﻜﻬﺎي هوارﺳﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 - در ﻣﻮاﻗﻊ ﭘﺎﺷﺶ رﻧﮓ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﺳﭙﺮي و ﻳﺎ ﺳﻨﮓ زدن ، ﻧﻘﺎﺷﺎن ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻣﺎﺳﻚ ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 ﺗﻤﺎس رﻧﮓ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن

 ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاردﻳﻜﻪ در ﺗﺮآﻴﺐ رﻧﮕﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺗﻤﺎﺳﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪونﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﭘﻮﺳﺘﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮرم هﺎي ﭘﻮﺳﺘﻲ Dermatitis ﮔﺮدد .

 - ﻧﻘﺎﺷﺎﻧﻲکه داراي ﺳﻮاﺑﻖ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﭘﻮﺳﺘﻲ هﺴﺘﻨﺪﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﺋﻴﻜﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻤﺎس رﻧﮓ ﺑﺎﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﺁﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد ﺑﻜﺎر ﮔﻤﺎردﻩ ﺷﻮﻧﺪ .

 - از ﺗﻤﺎس ﻃﻮﻻﻧﻲ و ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪون ﺑﺎ رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎ ﺟﺪا" اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 - کرم های ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدﻩ و ﻧﻘﺎﺷﺎن از ﺁﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 - ﻧﻘﺎﺷﺎن در هﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

 ﺑﻠﻌﻴﺪن

 از وارد ﺷﺪن و ﻳﺎ ﻧﻔﻮذ رﻧﮓ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺪن ﺑﻪ هﺮ ﻃﺮﻳﻖ و ﺷﻜﻠﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩﮔﻮارﺷﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺟﺪاً ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﺁورد. - در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎﻳﻲ آﻪ رﻧﮓ ﻣﺼﺮف و ﻳﺎ اﻧﺒﺎر ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﺲ ﻣﻮاد ﺧﻮراآﻲ ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﺷﻮد.

 - ﭘﺲ از رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻗﺒﻞ از ﺧﻮردن ﻏﺬا و ﻳﺎ ﺳﻴﮕﺎر آﺸﻴﺪن ، ﺷﺴﺘﻦ دﺳﺖ و ﺻﻮرت ﺑﻄﻮر کاﻣﻞﻳﻚ اﻣﺮ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

 - اﮔﺮ رﻧﮓ و ﻳﺎ ﺗﻴﻨﺮ ﺑﻄﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ وارد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﻮارﺷﻲ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻓﻮراً ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.

 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭼﺸﻢ

 اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ آﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ از وارد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﭼﺸﻢ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ ﺁﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد :

 - درهر ﺟﺎﺋﻲ آﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﻋﻴﻨﻚ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭼﺸﻢ ﺁﻟﻮدﻩ ﮔﺮدد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻢ را ﺑﺎ ﺁب ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻩ ﻓﻮرا" ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد

 ﺗﺌﻮري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

 در ﺑﺮوﺷﻮر ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ اﻳﻜﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﮔﺎن رﻧﮓ اراﺋﻪ ﻣﻴﺪهﻨﺪ ، ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ هﻮا( RAQ) در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد .

 ﻣﻘﺪار هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز (RAQ ) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ هﻮاﺋﻲ اﺳﺖ آﻪ وﻗﺘﻲ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 ﻣﻘﺪار( T.L.V = ( Threhold Limit Value ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺣﺪ ﻣﻘﺪار ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮطترکیبات و ﺣﻼﻟﻬﺎ در رﻧﮓ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﻣﺨﻠﻮط ﺣﻼﻟﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ در ﺗﻴﻨﺮهﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻩ ﻣﻴﺸﻮد و ﻣﻘﺪار ﺁن(T.L.V) ﺑﻄﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﮕﺮدد .

 ﻣﻘﺪار هﻮاﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي و هﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺎن ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رﻧﮓ ﭘﺲ از رﻧﮓﺁﻣﻴﺰي ﻻزﻣﺴﺖ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد

 

P=ﻣﻘﺪار رﻧﮓ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ

 Q=ﻣﻘﺪار ﺗﻴﻨﺮ ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ

 M=ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺎرات ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ در ﻣﺤﻴﻂ آﺎر ﺑﻪ ﺣﺪ TLV ﺑﺮﺳﺪ .

 N=ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار هﻮاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﻨﺮ در ﻣﺤﻴﻂ آﺎر ﺑﻪ ﺣﺪ TLV ﺑﺮﺳﺪ.

 T=زﻣﺎن اﺟﺮاي آﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دﻗﻴﻘﻪ

 

ﻣﺜﺎل : ١٠٠ ﻟﻴﺘﺮ رﻧﮓ ( P ) در ﻣﺪت ٤٥ دﻗﻴﻘﻪ ( T ) ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻩ و ٥ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﻨﺮ ( Q ) ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي آﺎهﺶﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪﻩ اﺳﺖ.ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻧﺪﻩ رﻧﮓ ﻣﻘﺎدﻳﺮ M و N ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ :

 M =ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ٧٨٠

 N= 2170 ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ

 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻓﻮق ﻣﻘﺪار ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي هﻤﭽﻨﻴﻦ زﻣﺎن ﺧﺸﻚﺷﺪن رﻧﮓ ﺑﻨﺤﻮي آﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺁن ﺑﺤﺪ TLV ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻘﺮار زﻳﺮ اﺳﺖ :

 

 

 

ﻣﻼﺣﻈﺎت

 در ﻣﺤﻞ هﺎي ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز ﻧﻈﻴﺮ اﻃﺎق هﺎﺋﻴﻜﻪ درﺑﻬﺎ و ﭘﻨﺠﺮﻩ هﺎي ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺎز ﮔﺬاردﻩ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ اﻃﺎﻗﻬﺎي رويﻋﺮﺷﻪکشتی هﺎ ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺣﺪود ٢ ﺗﺎ ٥ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي اﻃﺎق هﺎ اﺳﺖکه اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﺋﻂ ﺟﻮي ﻧﻴﺰ دارد .

 ﻣﻘﺪار هﻮاي ﺗﺎزﻩ اﻳﻜﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻮﻳﻪ در اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎهﺎي آﺎري ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺨﺎرات رﻧﮓ ﺑﻪ ﺣﺪ LV ﺑﺮﺳﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ" ﺑﻴﻦ ١٠ ﺗﺎ ٢٠ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ هﻮاي ﺗﺎزﻩ أي اﺳﺖ آﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻏﻠﻈﺖﺑﺨﺎرات رﻧﮓ را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار TLV ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻋﻤﻼ" ﻣﻘﺪور ﻧﻤﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎﺳﻚ هﻮارﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮايﻧﻘﺎﺷﺎن در هﻨﮕﺎم آﺎر ﺿﺮوري اﺳﺖ .

 اﻗﺪاﻣﺎت اﺿﻄﺮاري

 ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺷﻮد ﻓﺮدي وارد ﻣﺤﻔﻈﻪ أي آﻪ داراي هﻮاي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﮔﺮدد ( ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺟﻬﺖﻧﺠﺎت ﺷﺨﺼﻲ  که در ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ ) در اﻳﻦ ﺻﻮرت ، ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ﻻزﻣﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦﺷﻮﻳﺪکه :

 - ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﻨﻔﺴﻲ هﺴﺘﻴﺪ

 - ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻃﻨﺎب ﻧﺠﺎت هﺴﺘﻴﺪ ( Life Line )

 - ﻃﻨﺎب ﻧﺠﺎت ﺳﺎﻟﻢ اﺳﺖ .

 - ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﻤﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ

 - ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ ارﺗﺒﺎﻃﻲ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ اﺳﺖ .

 - ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮي در ﻣﺤﻞ ﺣﺎآﻢ اﺳﺖ .

 - ﺷﻤﺎ ﻳﺎ هﺮ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮي در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ، ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺒﺮي ﺁﮔﺎﻩ اﺳﺖ .

 همچنینﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞکنیدکه :

 - ﻳﻜﻨﻔﺮ ﻣﺎﻣﻮر ﻧﺠﺎت آﻤﻜﻲ و ﻣﺠﻬﺰ ﺁﻣﺎدﻩ اﺳﺖ .

 - ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻧﺠﺎت در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .

 اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺮاﻗﺐ ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﻨﺎب ﻧﺠﺎت ﺑﺎﺷﻴﺪ :

 - کاملا" ﻣﺮاﻗﺐ اﻓﺮاد ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ .

 - اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺁﻧﻬﺎ را ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ :

1.ﺁﻧﻬﺎ را ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺻﺪا ﺑﺰﻧﻴﺪ .

 2.اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ آﻨﻴﺪ آﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻮاب ﻣﻴﺪهﻨﺪ .

 3.اﮔﺮ ﺟﻮاب ﻧﻤﻴﺪهﻴﺪ ﺻﺪا زدن را ﺗﻜﺮار آﻨﻴﺪ و اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻼﻣﺖ هﺴﺘﻲ ( ﺑﺪﻟﻴﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﻴﺶ از ﺣﺪﺣﻼﻟﻬﺎ ) و ﻳﺎ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺁﻧﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪ :

 اﻟﻒ ) ﻓﻮرا" ﺁژﻳﺮ ﺧﻄﺮ را ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁورﻳﺪ

 ب ) ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﻲ ﻗﺼﺪ ﻧﺠﺎت ﻣﺼﺪوم را ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

 ج ) ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﻮد ﻳﻚ ﻣﺼﺪوم ﺑﺸﻮﻳﺪ .

 ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي در ﻓﻀﺎهای ﻣﺴﺪود

 رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات اﻳﻤﻨﻲ هﻤﻴﺸﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ هﺮ ﮔﻮﻧﻪ آﺎر اﺟﺮاﺋﻲ اﺳﺖ . در ﻣﻮرد رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺧﺼﻮﺻﺎ" درهﻨﮕﺎم رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي داﺧﻞ ﻣﺨﺎزن و ﻳﺎ ﻓﻀﺎهﺎي ﻣﺴﺪود ، ﻣﻘﺮرات و ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺎر در ﭼﻨﻴﻦﻓﻀﺎهﺎﺋﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد ، ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ روﺷﻬﺎي آﺎﻣﻼ" ﺳﺎدﻩ و اﺻﻮﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎاﻳﻤﻨﻲ در ﺣﻴﻦ ﺷﻦ ﭘﺎﺷﻲ ( Sand Blasting ) در ﺣﻴﻦ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ( Painting ) در ﻣﺪت ﺧﺸﻚ ﺷﺪنرﻧﮓ ﭘﺲ از رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ( Drying ) که ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ کاﻣﻼ" ﻣﺮاﻋﺎت ﮔﺮدد ﺑﻄﻮر ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩاﺳﺖ .

 

 

 

 

 

- ﺑﻌﻠﺖ اﻳﺠﺎد اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎآﻦ از ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ هرگز اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻜﻨﻴﺪ .

 

 

 - ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ از اﺑﺰارﺁهﻨﻲ ﻓﻨﺪك ،کبریت ،کفش ﻣﻴﺦ دار ( ﺑﺠﺰ ﺿﺪ اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪساکن ) ﺳﻴﮕﺎر ﺟﻮﺷﻜﺎريو ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻳﻨﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﻓﻀﺎهﺎي ﻣﺴﺪود و ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮاي ﺁن

 در رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ، ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﺤﻴﻂ آﺎر ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻳﻤﻨﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻴﺸﻮد ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺑﺮدن آﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ، ﻻزﻣﺴﺖ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ در ﻣﺤﻴﻂ آﺎر اﻳﺠﺎد ﺷﻮد ، دﻻﺋﻞ زﻳﺮ اﻳﻦ اﻣﺮ را روﺷﻨﺘﺮﻣﻴﺴﺎزد :

 1.کیفیت ﻳﻚ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ در ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪآﺎﻓﻲ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺟﺪا ﻧﻤﻮدن ﺣﻼﻟﻬﺎي ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ از ﭘﻮﺷﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺣﻼل در ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺤﺒﻮسﺷﺪﻩ و ﭘﻮﺷﺶ آﺎﻣﻼ" ﺧﺸﻚ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻣﺘﻬﺎي ﭘﻮﺷﺶ ( ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺁب ، ﺧﻮاص ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ، … ) آﺎهﺶ ﺧﻮاهﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ .

 2.ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻄﻲ ﺣﻼﻟﻬﺎي زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﭼﺮوگ ﺧﻮردﮔﻲ ( Shrinkage ) ﺑﺮ روي ﭘﻮﺷﺶﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ ، ﻋﻠﺖ ﺁن ﻓﺸﺎرهﺎي داﺧﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺤﺒﻮس ﺷﺪن ﺣﻼﻟﻬﺎ در زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ دﻻﺋﻞﻓﻮق ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺗﻬﻮﻳﻪ آﺎﻓﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺷﺶ داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﺎﻓﻲ و ﺳﻄﺢ ﺁن ﺑﺪون ﭼﺮوكﺧﻮردﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻬﻮﻳﻪ هﻮا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي و ﭘﺲ از ﺁن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﭘﺲ از رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰيﻧﻴﺰ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ ، ﻣﺪت ﺗﻬﻮﻳﻪ هﻮا ﭘﺲ از رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد ، ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎلﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ٢٥ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ ، رﻧﮕﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ٦ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﮔﺮدد و هﻤﻴﻦرﻧﮓ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ١٥ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺪت ٢٤ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﻮد . ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺗﻮﻟﻴﺪکنندﮔﺎن رﻧﮓ ﻣﻴﺰان و ﻣﺪت ﺗﻬﻮﻳﻪ هﻮا را ﺟﻬﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رﻧﮓ آﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂﻣﻴﺒﺎﺷﺪ در ﺑﺮوﺷﻮرهﺎي ﺧﻮد ذآﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ، ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل :

 

درﺟﻪ40

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

 

درﺟﻪ30

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

درﺟﻪ20

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

درﺟﻪ15

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

درﺟﻪ10

ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد

درﺟﻪ ﺣﺮارت

ﻣﺤﻴﻂﺳﺎﻋﺖ

١٦

ﺳﺎﻋﺖ ٢٤

ﺳﺎﻋﺖ ٣٦

ﺳﺎﻋﺖ ٤٨

ﺳﺎﻋﺖ  ٦٠

زﻣﺎن ﺧﺸﻚ

ﺷﺪن

 

 

 ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎ هﻮاي ﮔﺮم در ﻣﻮرد رﻧﮕﻬﺎﺋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮕﻬﺎي اﭘﻮآﺴﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ آﻴﻔﻴﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺪت رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي از ﺗﻬﻮﻳﻪ ﺑﺎ هﻮاي ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﺪﻩ و ﭘﺲ از ﺧﺎﺗﻤﻪ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰيﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﺸﻚ ﺷﺪن رﻧﮓ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﻴﻔﻴﺖ ﺁن از ﺗﻬﻮﻳﻪ هﻮا ﺑﺎ هﻮاي ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺷﺪ . ﺗﻬﻴﻪ هﻮا ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ دﻣﻴﺪن هﻮا از ﺑﺎﻻي ﻣﺨﺰن ﻳﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ ( ﻣﺴﺪود ) ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﻪ ﻳﺎ آﻒ ﻣﺨﺰنهﺪاﻳﺖ ﮔﺮدد ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوج هﻮا ﺑﺎ هوا کش ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار هﻮاي ورودي ﻣﺘﻌﺎدل ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . درزﻳﺮ ﭼﻨﺪ روش ﺗﻬﻮﻳﻪ در ﻣﺨﺎزن و ﻟﻮﻟﻪ هﺎ آﻪ داراي اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧﺸﺎن دادﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ .

 

 ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻄﺮق زﻳﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ.

 

رﻧﮕﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ - ﻣﺸﺨﺼﺎت رﻧﮕﻬﺎ ﺑﺮاي ﻟﻮﻟﻪها

 اﺻﻮل ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ رﻧﮕﻬﺎ ( رﻧﮕﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ )

 

 

 ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎدﻩ :

 رﻧﮕﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮوش هﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﺸﻮد :

 - ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻧﮓ ﺷﻮد .

 - در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ رﻧﮓ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ در ﺑﺎﻧﺪهﺎﺋﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل ١٥٠ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺮروي ﻟﻮﻟﻪ زدﻩ ﺷﻮد .

 - در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ هﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮارد ﻓﻮق ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﭼﺴﺐ ﻧﻮاري وﭼﺴﺒﺎﻧﺪن ﺁن ﺑﺪور ﻟﻮﻟﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .

 رﻧﮕﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻟﻮﻟﻪ هﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻃﺮﻓﻴﻦ اﺗﺼﺎﻻت ﺷﻴﺮهﺎ ، دﻳﻮارهﺎ ، ﻣﺤﻞ وارد ﺷﺪن ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ دﻳﻮارهﺎو هﺮ ﺟﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر ﺳﻴﺎل ﻣﻮردﻧﻈﺮ از ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻴﮕﺬرد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮددﺷﻴﺮ ﺁﻻت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﺸﺨﺺ آﻨﻨﺪﻩ أي ﺑﺸﺮح رﻧﮓ زدﻩ ﺷﻮﻧﺪ . اﮔﺮ رﻧﮓ ﻟﻮﻟﻪ آﺸﻲ ﻟﻮﻟﻪ هﺎي ﺁب ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻧﮓ اﻳﻤﻨﻲ رﻧﮓ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ ﺷﻴﺮهﺎيﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ زدﻩ ﻣﻴﺸﻮد ، ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﻴﺮهﺎي ﻟﻮﻟﻪ هﺎي اﻃﻔﺎء ﺣﺮﻳﻖ و ﺷﻴﺮهﺎيروي ﻟﻮﻟﻪ هﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﮔﺮدﻧﺪ .

 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻮاد

 درﻣﻮاردﻳﻜﻪ ﻻزﻣﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎﻟﻲ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد ، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻋﻼﻣﺖ ﻓﻠﺶ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺰدﻳﻚﺑﻪ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﺮاي آﻨﺘﺮاﺳﺖ و وﺿﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﻩ رﻧﮓ ﮔﺮدد . اﮔﺮ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ، ﭘﻼك ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺘﻲ ﺑﺎ آﺪي روي ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺎ ﻓﻠﺶ ، روي ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ، ﭘﻼك ﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد .

 ﻣﺸﺨﺼﺎت کد اﻳﻤﻨﻲ

 کدهای ﻧﺸﺎﻧﮕﺮي آﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ رﻧﮓ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﮕﺮدد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ روي هﻤﻪ اﺗﺼﺎﻻت ﻃﺮﻓﻴﻦﺷﻴﺮهﺎ ( ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ) ، ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ورود ﺑﻪ دﻳﻮارﻩ هﺎ و ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺮاردادﻩ ﺷﻮد . ﻣﺸﺨﺼﺎت کد اﻳﻤﻨﻲ، ﻣﺸﺨﺼﻪ کد اﻳﻤﻨﻲ ، ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮاء ، رﻧﮕﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ ، اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرﻩ ﻧﻮع ﺳﻴﺎل واﻗﻊ در ﻟﻮﻟﻪها ﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ.

 رﻧﮕﻬﺎي اﻳﻤﻨﻲ

 

قرمز

برای آتش نشانی

AL3000

زرد با نوارهای مورب سیاه

برای اعلام خطر

AL1080

آبی مخلوط با سبز

برای لوله های حامل آب سرد(قابل شرب یا غیر قابل شرب)

AL5010

 

 اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرﻩ ﻧﻮع ﺳﻴﺎل

 اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرﻩ ﻧﻮع ﺳﻴﺎل ، آﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر روﺷﻬﺎي زﻳﺮﻣﻤﻜﻨﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدﻩ واﻗﻊ ﺷﻮد :

 

- ﻧﺎم کاﻣﻞ ﺳﻴﺎل ﻣﻠﻲ                               ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل : ﺁب ﺷﻴﺮﻳﻦ Fresh Water

 

- ﻋﻼﻣﺖ اﺧﺘﺼﺎري ﻧﺎم ﺳﻴﺎل ﺑﺰﺑﺎن ﻣﻠﻲ         ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل : F.W

 

- ﺳﻤﺒﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻣﺎدﻩ ﺳﻴﺎل :                  ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل : H6O

 ﻧﺤﻮﻩ اﺟﺮاء

 رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از روﺷﻬﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد :

 - ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻤﻨﻲ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺷﻮد .

 - ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻧﮓ ﻇﺎهﺮي ﺑﺎ رﻧﮕﻲ ﺑﻐﻴﺮ از رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻤﻨﻲ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ رﻧﮓﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺎﻧﺪ رﻧﮓ که ﻃﻮل هﺮ ﻳﻚ ١٥٠ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﮔﺮدد ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻨﻜﻪ ﻃﻮلﺑﺎﻧﺪ رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ و ﻣﻌﻤﻮﻻ" رﻧﮓ ﻇﺎهﺮي هﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻧﺪهﺎي ﺟﺎﻧﺒﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ خواهند ﺑﻮد .

 - در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ اﺟﺮاي رﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺠﺎي ﺁن از ﻧﻮار ﭼﺴﺒﻬﺎي رﻧﮕﻲ آﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎرﻧﮓ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻬﻤﺎن ﻃﺮﻳﻖ از دو ﺑﺎﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮل ١٥٠ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻤﻮد .

 - ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﻴﺎل ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ در ﻟﻮﻟﻪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﺎل را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪﻳﺎ ﺳﻴﺎل ﺑﺮ روي رﻧﮓ زﻣﻴﻨﻪ ، ﻧﻮﺷﺖ ، ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري و ﻳﺎکد ﮔﺬاري ﻧﻤﻮد .

 

استاندارد بین المللی درE.E.C(European Common Market)

 ﻣﻮرد درج کد هایاﻳﻤﻨﻲ ﺑﺮ روي ﺑﺮ ﭼﺴﺐکالاها

 کشور های ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮك اروﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﮔﺎهﻲ ﻣﺼﺮف آﻨﻨﺪﻩ آﺎﻻ از ﻧﺤﻮﻩ ﻣﺼﺮف ، ﻧﺤﻮﻩ اﻧﺒﺎرداري ، ﺣﻤﻞو ﻧﻘﻞ آﺎﻻ ، وﺟﻮد ﻣﻮاد ﺳﻤﻲ ﻳﺎ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ، … آﺎﻻي اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ اﻗﺪام ﺑﻪ وﺿﻊ ﻣﻘﺮراﺗﻲ آﻪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮروي ﺑﺮ ﭼﺴﺐ آﺎﻻهﺎ درج ﮔﺮدد ﻧﻤﻮدﻩ اﻧﺪ آﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮرد رﻧﮕﻬﺎ و ﺣﻼﻟﻬﺎ آﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ" ﺳﻤﻲ ، ﻗﺎﺑﻞاﺷﺘﻌﺎل و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎرﻧﺪ ﺑﺸﺪت کنترل و رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻴﮕﺮدد .

 هماﻧﮕﻮﻧﻪ که ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ رﻧﮕﻬﺎ ﺣﺎوي ﺣﻼﻟﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل و ﺑﻌﻀﻲ از ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻣﻀﺮ وﻳﺎ در ﺻﻮرت ورود ﺑﻪ ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻳﺎ ﺑﻠﻊ ، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در هﻨﮕﺎم آﺎر ﺑﺎ رﻧﮕﻬﺎ ﻻزﻣﺴﺖ آﺪهﺎي اﻳﻤﻨﻲ اﻳﻜﻪ ﺑﺮ روي ﺑﺮ ﭼﺴﺐ آﺎﻻهﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩاﺳﺖ ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و دﻗﻴﻘﺎ" در هﻨﮕﺎم اﺟﺮاي رﻧﮓ ﺁﻣﻴﺰي ﺑﺪاﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدد . کدهاياﻳﻤﻨﻲ ( ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﺼﺎري ) آﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺁﮔﺎهﻲ از ﻧﻮع ﺧﻄﺮ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺁن در اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ E.E.C ﺁوردﻩ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ و ﻣﻔﻬﻮم هﺮ ﻳﻚ از کدها ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ :

 

اﻟﻒ - ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻄﺮ

+ F = ﺷﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

F = ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

+ T = ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ

T = ﺳﻤﻲ

Xn = زﻳﺎن ﺁور

Xi = ﺳﻮزش ﺁور

O = اآﺴﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ

ب - ﻋﻼﺋﻢ اﺣﺘﻴﺎط

R = ﻧﻮع ﺧﻄﺮ

S = ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻤﻨﻲ

P = ﻋﻼﺋﻢ اﺧﻄﺎرهﺎي ﺧﺎص

 

 ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ

 R1 =در ﺻﻮرت ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻣﻨﻔﺠﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﮕﺮدد .

 R2 =ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ، اﺻﻄﻜﺎك و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺁﺗﺶ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﻗﻪ زا وﺟﻮد دارد .

 R3 =ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ ، اﺻﻄﻜﺎك و ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺁﺗﺶ و دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺮﻗﻪ زا وﺟﻮد دارد.

 R4 =ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ( Metalic ) ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺴﺎﺳﻲ را ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪهﺪ .

 R5 =ﮔﺮم آﺮدن ﺁن ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﺸﻮد .

 R6 =در ﺣﻀﻮر ﻳﺎ در ﻏﻴﺎب هﻮا ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر دارد .

 R7 =اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺁﺗﺶ ﺳﻮزي وﺟﻮد دارد .

 R8 =در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ، ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺁﺗﺶ ﺳﻮزي وﺟﻮد دارد .

 R9 =در ﺻﻮرت اﺧﺘﻼط ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻨﻔﺠﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻴﮕﺮدد .

 R10 =ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ .

 R11 =ﺑﺴﻬﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ .

 R12 =ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ .

 R13 =ﮔﺎز ﻣﺎﻳﻊ ، ﻓﻮق اﻟﻌﺎدﻩ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﺳﺖ .

 R14 =ﺑﺎ ﺁب ﺑﺸﺪت واآﻨﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪهﺪ .

 R15 =در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺁب ، ﮔﺎزهﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل زﻳﺎدي را ﺁزاد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 R15-1 =در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﺳﻴﺪهﺎ ، ﮔﺎزهﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل زﻳﺎدي را ﺁزاد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .

 R16 =در ﺻﻮرت ﺗﺮآﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاد اآﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن ﻣﻨﻔﺠﺮ و ﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻴﮕﺮدد .

 R17 =در ﻣﺠﺎورت هﻮا ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﻣﻴﮕﺮدد .

 R18 =اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﺑﺨﺎر و هﻮاي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻳﺎ اﺷﺘﻌﺎل در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف وﺟﻮد دارد .

 R19 =ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﺮاآﺴﻴﺪهﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮدد .

 R20 =اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺁن ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ .

 R21 =ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ .

 R22 =ﺧﻮردن ﺁن زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ .

 R23 =اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R24 =ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R25 =ﺧﻮردن ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R26 =اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻋﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R27 =ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﻤﻮﻋﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R28 =ﺧﻮردن ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻋﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R29 =ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﺁب ، ﮔﺎز ﺳﻤﻲ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R30 =در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺪﻳﺪا" ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺷﻮد .

 R31=ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ اﺳﻴﺪهﺎ ، ﮔﺎزهﺎي ﺳﻤﻲ ﺁزاد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R31-1 =ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﻗﻠﻴﺎهﺎ ، ﮔﺎزهﺎي ﺳﻤﻲ ﺁزاد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R32 =ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ اﺳﻴﺪهﺎ ، ﮔﺎزهﺎي ﺷﺪﻳﺪا" ﺳﻤﻲ ﺁزاد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R33 =ﺧﻄﺮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ دارد .

 R34 =ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﻣﻴﺸﻮد .

 R35 =ﺳﺒﺐ ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺸﻮد .

 R36 =ﺳﺒﺐ ﺳﻮزش ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻴﺸﻮد .

 R37 =ﺳﺒﺐ ﺳﻮزش ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻴﺸﻮد .

 R38 =ﺳﺒﺐ ﺳﻮزش ﻳﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻴﺸﻮد .

 R39 =ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ وﺟﻮد دارد .

 R40 =اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﺎت ﻋﻼج ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ وﺟﻮد دارد .

 R41 =ﺧﻄﺮ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ هﺎ وﺟﻮد دارد .

 R42 =اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻨﺸﺎق وﺟﻮد دارد .

 R43 =اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ وﺟﻮد دارد .

 R44 =ﺧﻄﺮ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﺮ اﺛﺮ اﻳﺠﺎد ﮔﺮﻣﺎ در ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد . 45 = اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن

 R46 =اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ارﺛﻲ

 R47 =اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻧﻘﺺ در ﺟﻨﻴﻦ

 R48 =ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺻﺪﻣﻪ ﺟﺪي ﺑﻪ اﻧﺴﺎن از ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺁن

 ترکیب عوامل خطر R/.COMBINATION OF RISK FACTORS

 R14/15- ﺑﺎ ﺁب ﺑﺸﺪت واآﻨﺶ ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﮔﺎزهﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺁزاد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R15/29- ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﺁب ، ﮔﺎزهﺎي ﺳﻤﻲ و ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R20/21- اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ زﻳﺎن ور اﺳﺖ .

 R20/22- اﺳﺘﻨﺸﺎق ، و ﻗﻮرت دادن ﺁن زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ .

 R20/21/22- اﺳﺘﻨﺸﺎق ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﻮرت دادن ﺁن زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ

 R21/22- ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻗﻮرت دادن ﺁن زﻳﺎن ﺁور اﺳﺖ

 R23/24- اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R23/24/25- اﺳﺘﻨﺸﺎق ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮردن ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ .

 R24/25- ﺧﻮردن و ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R26/27- اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺗﻤﺎس ﺁن ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺴﻤﻮﻋﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ .

 R26/28- اﺳﺘﻨﺸﺎق و ﺧﻮردن ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻋﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ .

 R26/27/28- اﺳﺘﻨﺸﺎق ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮردن ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ آﻨﺪ .

 R27/28- ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﺧﻮردن ﺁن ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻜﻨﺪ .

 R36/37- ﺳﻮزش ﺁور ( ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻨﻨﺪﻩ ) ﭼﺸﻢ و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ اﺳﺖ .

 R36/38- ﺳﻮزش ﺁور ( ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻨﻨﺪﻩ ) ﭼﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .

 R36/37/38- ﺳﻮزش ﺁور ( ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻨﻨﺪﻩ ) ﭼﺸﻢ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .

 R37/38- ﺳﻮزش ﺁور ( ﺗﺤﺮﻳﻚ آﻨﻨﺪﻩ ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺴﻲ و ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ .

 R42/43- اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻳﺎ اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺁن وﺟﻮد دارد .

 عوامل ایمنی S.SAFETY FACTORS

 S1 در ﻣﺤﻞ اﻣﻦ ( ﻗﻔﻞ دار ) ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S2 دور از دﺳﺘﺮس آﻮدآﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S3 در ﺟﺎي ﺧﻨﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S4 دور از ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S5 ﻣﺤﺘﻮي ، در داﺧﻞ ﻣﻮاد زﻳﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 ﺁب S5.1

 ﻧﻔﺖ S5.2

 S6 ﻣﺤﺘﻮي ، در داﺧﻞ ﻣﻮاد زﻳﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 ﺁرﮔﻮن S6.1

 S6.2 CO2

 S7 در ﻇﺮف آﺎﻣﻼ" در ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S8 ﻇﺮف در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S9 ﻇﺮف در ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد

 S10 ﻣﺤﺘﻮي ، ﻣﺮﻃﻮب ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S11 از ﻧﻔﻮذ هﻮا ﭘﻴﺶ ﮔﻴﺮي ﺷﻮد .

 S12 ﻇﺮف ﻻك و ﻣﻬﺮ ﺷﺪﻩ ( ﺑﺸﻜﻠﻲ آﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺧﺮوج ﮔﺎز ﻧﺸﻮد ) ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S13 دور از ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻲ ، ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ و ﺧﻮراك دام ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S14 ﻣﺤﺘﻮي ، دور از ﻣﻮاد و ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 S14.1 ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﻴﺎء آﻨﻨﺪﻩ ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ ، اﺳﻴﺪهﺎ و ﻗﻠﻴﺎهﺎ

 S14.2اکسید آﻨﻨﺪﻩکننده ها ، ﻣﻮاد اﺳﻴﺪي ، هﻤﭽﻨﻴﻦ ترکیبات ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ

 ﺁهﻦ S14.3

 S14.4 ﺁب و ﻗﻠﻴﺎهﺎ

 اﺳﻴﺪهﺎ S14.5

 ﻗﻠﻴﺎهﺎ S14.6

 ﻓﻠﺰات S14.7

 S147.8 اآﺴﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ و ﻣﻮاد اﺳﻴﺪي

 S14.9 ﻣﻮاد ﺁﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

 S14.10 اﺳﻴﺪهﺎ ، ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﻴﺎء آﻨﻨﺪﻩ و ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

 S14.11 ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺷﺘﻌﺎل

 S15 دور از ﺣﺮارت ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S16 دور از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﺮﻗﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد ( ﺳﻴﮕﺎر ﻧﻜﺸﻴﺪ)

 S17 دور از ﻣﻮاد اﺣﺘﺮاق ﭘﺬﻳﺮ ( Combusible ) ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S18 درب ﻇﺮف ﻣﺤﺘﻮي ﻣﺎدﻩ ، ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎز و ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮد .

 S20 در ﻣﻮﻗﻊ ﻣﺼﺮف ، از ﺧﻮردن و ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 S22 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر أﻳﻦ ﻣﻮاد اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 S23 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز ، ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ، ﺑﺨﺎر و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻳﻊ در هﻮا ( اﺳﭙﺮي ) ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 S23.1 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎز ﺁن ﺧﻮدداري آﻨﻴﺪ .

 S23.2 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺨﺎر ﺁن ﺧﻮدداري آﻨﻴﺪ .

 S23.3 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻳﻊ در هﻮا ( اﺳﭙﺮي ) ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 S23.4 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺮد و ﻏﺒﺎر ﺁن ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 S23.5 از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﺑﺨﺎر و ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﻣﺎﻳﻊ در هﻮا ( اﺳﭙﺮي ) ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 S24 از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 S25 از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 S26 در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺳﺮﻳﻌﺎ" ﺑﺎ ﺁب ﻓﺮاوان ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد .

 S27 ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎي ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ﺳﺮﻳﻌﺎ" ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺷﻮد .

 S28 در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ ، ﺳﺮﻳﻌﺎ" ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ذﻳﻞ ﺷﺴﺘﺸﻮ دادﻩ ﺷﻮد :

 ﺁب S28.1

 S28.2ﺁب و ﺻﺎﺑﻮن

 S28.3 ﺑﺎ ﺁب و ﺻﺎﺑﻮن ودر ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ٤٠٠

 S28.4 ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ٤٠٠ و اﺗﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ٢ ﺑﻪ ١ و ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺁن ﺑﺎ ﺁب و ﺻﺎﺑﻮن ﻓﺮاوان

 S28.5 ﺑﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ٤٠٠

 S28.6 ﺑﺎ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﮔﻠﻴﻜﻮل ٤٠٠ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺁب ﻓﺮاوان

 S28.7 ﺑﺎ ﺁب و ﺻﺎﺑﻮن اﺳﻴﺪي

 S29 از ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺁن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﺎﺿﻼب اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 S30 ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺁوردﻩ ﺁب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﺸﻮد .

 S31 دور از ﻣﻮاد ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S33 ﻧﻜﺎت اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻮرد ﻣﻮاد و اﺟﺴﺎم داراي اﻟﻜﺘﺮﻳﺴﻴﺘﻪ ﺳﺎآﻦ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد .

 S34 از وارد ﺁوردن ﺿﺮﺑﻪ و اﻳﺠﺎد اﺻﻄﻜﺎك اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 S35 ﻣﻮاد زاﺋﺪ و ﻇﺮوف ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ .

 S35.1 اﻳﻦ ﻣﻮادو ﻇﺮوف ﺁن ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ٣% هﻴﺪوآﺴﻴﺪ ﺳﺪﻳﻢ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .

 S36 در ﻃﻮل آﺎر از ﻟﺒﺎس اﻳﻤﻨﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 S37 از دﺳﺘﻜﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 S38 ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺟﻮد ﻧﺪارد از ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ( دهﺎن ﺑﻨﺪ ) اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد . .S39 ازﻣﺎﺳﻚ داراي ﻋﻴﻨﻚ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 S40 آﻒ ﻣﺤﻞ آﺎر و ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺷﻴﺎء ﺁﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﻣﻮاد را ﺑﻪ آﻤﻚ ﻣﻮاد ذﻳﻞ ( و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ) آﺎﻣﻼ" ﺷﺴﺘﺸﻮدهﻴﺪ .

 ﺁب S40.1

 S41 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺁﺗﺶ ﻳﺎ اﻧﻔﺠﺎر از اﺳﺘﻨﺸﺎق ﮔﺎزهﺎي ﺁزاد ﺷﺪﻩ ﺧﻮدداري ﺷﻮد . 42 در ﺧﻼل ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺳﻤﭙﺎﺷﻲ از ﻣﺎﺳﻚ ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد ( دﺳﺘﻮرات ﻣﻘﺘﻀﻲﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ)

 S43 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺁﺗﺶ ، ﺑﺮاي ﺧﺎﻣﻮش آﺮدن ﺁن از ﻣﻮاد ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد :

 ﺁب S43.1

 S43.2 ﺁب ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش آﻨﻨﺪﻩ هﺎي ﭘﻮدري

 S43.3 ﺧﺎﻣﻮش آﻨﻨﺪﻩ هﺎي ﭘﻮدري ، هﺮﮔﺰ از ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد .

 S43.4 CO2 هﺮﮔﺰ از ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد .

 S43.5 هﺎﻟﻮن هﺎ ( Halons ) - هﺮﮔﺰ از ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد .

 S43.6 ﻣﺎﺳﻪ - هﺮﮔﺰ از ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد .

 S43.7 ﭘﻮدر هﺎس ﻓﻠﺰي - هﺮﮔﺰ از ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد .

 S43.8 ﻣﺎﺳﻪ ، CO2 و ﻳﺎ ﺧﺎﻣﻮش آﻨﻨﺪﻩ هﺎي ﭘﻮدر - هﺮﮔﺰ از ﺁب اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﺸﻮد .

 S44 اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺧﻮﺷﻲ آﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﻴﺪ ( در ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚﻧﺸﺎن دهﻴﺪ) .

 S45 در ﺻﻮرت ﺑﺮوز هﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺎدﺛﻪ ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻧﺎ ﺧﻮﺷﻲ ﺳﺮﻳﻌﺎ" ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪکنید ( در ﺻﻮرتاﻣﻜﺎن ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﻮاد را ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺸﺎندهید)

 S46 در ﺻﻮرت ﺧﻮردن ﺁن ﺳﺮﻳﻌﺎ" ﺑﻪ ﭘﺰﺷﻚ ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻨﻴﺪ ( ﻇﺮف ﻳﺎ ﺑﺮ ﭼﺴﺐ ﻣﻮاد را ﭘﺰﺷﻚ ﻧﺸﺎندهید)

 S47 در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮ از … درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد . ( دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد) .

 S48 ﺑﻪ آﻤﻚ ﻣﻮاد ذﻳﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 ﺁب S48.1

 S49 ﻓﻘﻂ در ﻇﺮف اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S50 ﺑﺎ ﻣﻮاد ذﻳﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻧﺸﻮد :

 اﺳﻴﺪهﺎ S50.1

 S50.3 اﺳﻴﺪهﺎي ﻗﻮي ، ﺑﺎزهﺎي ﻗﻮي ، ﻓﻠﺰات ﻏﻴﺮ ﺁهﻨﻲ و ﻳﺎ ﻧﻤﻜﻬﺎﻳﺸﺎن .

 S51 در ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي ﻣﺼﺮف ﺷﻮد .

 S53 دور از ﻧﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻠﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روش ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﺎدﻩ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد .

 ترکیب عوامل ایمنی S.Combination Of Safety-Factors

 S1/2 در ﺟﺎي ﻣﺤﻔﻮظ و دور از دﺳﺘﺮس کودکان ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S3/7/9 ﻇﺮف آﺎﻣﻼ" ﺑﺴﺘﻪ در ﺟﺎي ﺧﻨﻚ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S3/9 در ﺟﺎي ﺧﻨﻚ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S3/9/14 در ﺟﺎي ﺧﻨﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي و دور از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 S3/9/14.1 ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﻴﺎء آﻨﻨﺪﻩ ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ ، اﺳﻴﺪهﺎ و ﻗﻠﻴﺎهﺎ

 S3/9/14.2 ﻣﻮاد اآﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ و اﺳﻴﺪي و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ

 ﺁهﻦ S3/9/14.3

 ﻗﻠﻴﺎهﺎ و ﺁب S3/9/14.4

 اﺳﻴﺪهﺎ S3/9/14.5

 ﻗﻠﻴﺎهﺎ S3/9/14.6

 ﻓﻠﺰات S3/9/14.7

 S3/9/14.8 ﻣﻮاداکسید ﺷﻮﻧﺪﻩ و اﺳﻴﺪي

 S3/9/14/49 ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻘﻂ در ﻇﺮف اوﻟﻴﻪ ، در ﺟﺎي ﺧﻨﮓ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻗﻮي و دور ازﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 S3/9/14.1/49 ﻋﻮاﻣﻞ اﺣﻴﺎ آﻨﻨﺪﻩ ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ ، اﺳﻴﺪ هﺎ و ﻗﻠﻴﺎهﺎ

 S3/9/14.2/49 ﻣﻮاد اآﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ، اﺳﻴﺪي و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ

 ﺁهﻦ S3/9/14.3/49

 اﺳﻴﺪهﺎ S3/9/14.5/49

 ﻗﻠﻴﺎهﺎ S3/9/14.6/49

 ﻓﻠﺰات S3/9/14.7/49

 S3/9/14.8/49 ﻣﻮاد اآﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ و اﺳﻴﺪي

 S3/9/49 ﻣﺤﺘﻮي در ﻇﺮف اوﻟﻴﻪ در ﺟﺎﺋﻲ ﺧﻨﻚ و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S3/14 در ﺟﺎي ﺧﻨﻚ و دور از ﻋﻮاﻣﻞ ذﻳﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد :

 S3/14.1 اﺣﻴﺎء آﻨﻨﺪﻩ هﺎ ، ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ ، اﺳﻴﺪهﺎ و ﻗﻠﻴﺎهﺎ

 S3/14.2 ﻣﻮاد اآﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ ، اﺳﻴﺪي و هﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺮآﻴﺒﺎت ﻓﻠﺰي ﺳﻨﮕﻴﻦ .

 ﺁهﻦ S3/14.3

 S3/14.4 ﺁب و ﻗﻠﻴﺎهﺎ

 اﺳﻴﺪهﺎ S3/14.5

 ﻗﻠﻴﺎهﺎ S3/14.6

 ﻓﻠﺰات S3/147

 S3/14.8 ﻣﻮاد اآﺴﻴﺪ ﺷﻮﻧﺪﻩ و اﺳﻴﺪي

 S7/8 ﻇﺮف آﺎﻣﻼ" ﺑﺴﺘﻪ و در ﺟﺎي ﺧﺸﻚ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S7/9 ﻇﺮف آﺎﻣﻼ" ﺑﺴﺘﻪ و در ﺟﺎي آﺎﻣﻼ" ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻬﺎي ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد .

 S20/21 در هﻨﮕﺎم آﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ از ﺧﻮردن ، ﺁﺷﺎﻣﻴﺪن و آﺸﻴﺪن ﺳﻴﮕﺎر ﺧﻮدداري ﺷﻮد .

 S24/25 از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻢ اﺟﺘﻨﺎب ﺷﻮد .

 S36/37 در ﻃﻮل آﺎر از ﻟﺒﺎس و دﺳﺘﻜﺶ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 S36/37/39 در ﻃﻮل آﺎر از ﻟﺒﺎس و دﺳﺘﻜﺶ و ﻣﺎﺳﻚ ﻋﻴﻨﻚ دار ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد

 S36/39 در ﻃﻮل آﺎر از ﻟﺒﺎس ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 S37/39 در ﻃﻮل آﺎر از دﺳﺘﻜﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻳﻤﻨﻲ و ﻣﺎﺳﻚ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮد .

 S47/49 در ﻇﺮف اوﻟﻴﻪ ﺧﻮد و درﺟﻪ ﺣﺮارﺗﻲ آﻪ ﺑﻴﺶ از …… درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﺒﺎﺷﺪ ، ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮد (اﻳﻦ دﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻨﻨﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﮕﺮدد)

 ﻋﻼﺋﻢ اﺧﻄﺎرهای ﺧﺎص P.SPEIAL WARNING

 P50 ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﻮي ﺳﺮب ، ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ روي ﺳﻄﻮﺣﻲ زدﻩ ﺷﻮد آﻪ در ﻣﻌﺮض ﺟﻮﻳﺪن و ﻳﺎ ﻣﻜﻴﺪن ﺑﭽﻪ هﺎﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد .

 PS51 ﺗﻨﻔﺲ ﻧﻤﻮدن ، ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﭼﺸﻤﻬﺎ و ﻳﺎ ﺑﻠﻊ اﻳﻦ ﻣﺎدﻩ ﻣﻀﺮ و ﻣﺤﺮك و ﺳﻮزش ﺁور اﺳﺖ .

 PS52 در ﺻﻮرت ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻬﺎ ﻳﺎ ﭘﻮﺳﺖ ، ﻣﺤﻞ را ﻓﻮرا" ﺑﺎ ﺁب زﻳﺎد ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ و ﺑﺪﻗﺖ ﺑﻪ دﺳﺘﻮرات ﭘﺰﺷﻚﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .

 P53 ﻣﻮاد ﻣﺤﺘﻮي اﻳﺰو ﺳﻴﺎﻧﺎت هﺎ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﻴﻪ هﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﻴﺪ کننده اراﺋﻪﻣﻴﮕﺮددکه ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺪﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .

  

 

    

تجهیزات الکتریکی (Electrical equipments)

 

 

 

دودﻛﺶ ﻫﺎي دﻳﮓ ﺑﺨﺎر (Boiler Chimney)

 *ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻠﺰ ﻳﺎ ﺑﺘﻮﻧﻲ (Body, metal or concreate)

 1-ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﺪﻧﻪ دودﻛﺶ، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ رﻧﮓ ﺧﺎك ﻣﺤﻴﻂ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدد.

 must be painted appropriate with the environment soil All of the chimney 's body -1

 .colour

 2-ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺘﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي دودﻛﺶ دﻳﮓ ﺑﺨﺎر ﺑﺎ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه رﻧﮓ ﺷﻮد.

 .chimney needs to use black paint The tup of the boiler -2

 3-ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي دودﻛﺶ (زﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ رﻧﮓ ﺳﻴﺎه) ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺎ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ (RAL 3000) و رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ(RAL 9010) رﻧﮓ ﮔﺮدد.

 with red The top of the boiler chimney (under the black colour) must be painted -3

 .(RAL 3000) and white (RAL 9010) colour alternatively

 ﺗﻮﺿﻴﺢ: ﻋﺮض و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي رﻧﮓ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺤﻮه ﻧﺼﺐ ﭼﺮاغ ﺑﺮ روي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻓﺮودﮔﺎﻫﻬﺎ و ﻳﺎﻣﺴﻴﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮري ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻨﺤﻮي ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ دراﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

 ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﺎزي(Gas Turbine)

 

 

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﻜﻠﺖ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي (steel structures & Buildings)

 1-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﻮﻳﻠﺮ (Boiler steel structures) رﻧﮓ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي و ﻧﻤﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲمحیط تعیین گردد. steel structures depends on geographical location must be painted The colour of

 2-اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎل (ﺳﻤﺖ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ)) (Machine hall steel structure) رﻧﮓ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎل، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢ داﺧﻠﻲ ﺗﻮرﺑﻴﻦ ﻫﺎل و ﺑﺎدر ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻜﻲ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮﻫﺎي ذﻳﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ: The steel structures the following colour machine hall have to use

   آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ(First alternative)1

 اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي (Steel structure) رﻧﮓ آﺑﻲ ﺷﻔﺎف RAL 5007

 ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ (walls and roofs Coating of the) رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي روﺷﻦ RAL 7035

   آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ2  (alternative Second)

 اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي (Steel structure) رﻧﮓ ﺧﺎﻛﻲ RAL 1002

 ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ (Coating of the walls and roofs) رﻧﮓ ﺷﻴﺮي روﺷﻦ RAL 1015

   آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ(Third alternative)3

 اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي (Steel structure) رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﭘﺮرﻧﮓ RAL 6025

 ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮاره ﻫﺎ و ﺳﻘﻒ ( the walls and roofs) رﻧﮓ ﺳﺒﺰ روﺷﻦ RAL6019

 3@-اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻫﺎ، ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺎز        ( Steel structures of disanilationevaporator plant, startind boiler and) رﻧﮓ اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻫﺎ، ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ و اواﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي آب ﻣﻘﻄﺮ ﺳﺎزﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﻣﺤﻴﻂ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﮔﺮدد. disanilation plant, starting boiler The colourfor geographical must be painted and evaporator steel structure depend on

 ﺗﺬﻛﺮ: ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي و اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي ﺑﻮﻳﻠﺮ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﻫﺎل، اﺳﻜﻠﺖ ﻓﻠﺰي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻦ ﻫﺎ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آبﻣﻘﻄﺮﺳﺎز و ﺑﻮﻳﻠﺮﻫﺎي ﻛﻤﻜﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺟﺪﻳﺪاﻟﺘﺎﺳﻴﺴﻲ ﻛﻪ در ﻛﻨﺎر واﺣﺪﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه اﻳﺠﺎد ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎﻋﻴﻨﺎ" اﺟﺮا ﮔﺮدد.

    coordinate the apparen colour of the buildings and boiler structure, machine Note: In order to boilers of new hall.Turbine hall and disalination plants structure, evaporators and auxilliar units, theidr apparent colour established equipment which will be built beside the installed.should be repeated precisely 

 @ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

 اﻟﻒ – ﻋﺮض ﻧﻮار دور ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

 - ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺗﺎ ﻗﻄﺮ 300 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻮاري ﻛﻪ ﻋﺮض آن ﺣﺪاﻗﻞ 150 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﮔﺮدد.

 - ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 300 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﻧﻮاري ﻛﻪ ﻋﺮض آن ﺣﺪاﻗﻞ 200 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ رﻧﮓ ﮔﺮدد.

 ب – ﻋﺮض ﻓﻠﺶ روي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ

 ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﺮض ﻓﻠﺶ

 mm mm

 تا50 20

 25 50 -100

 38 100 -150

 50 150 -225

 75 225 -300

 100 300 -600

 ﺑﻴﺶ از 150 600

 ج – ﻣﺤﻞ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه

 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻋﻢ از ﻧﻮار (ﺑﺎﻧﺪ) و ﻳﺎ ﻓﻠﺶ (ﭘﻴﻜﺎن) ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ: - ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﺋﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ و ﻳﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰاتﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دردﻳﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

 - ﻋﻼﺋﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪهدر ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ راداراﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ: در اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت، اﺗﺼﺎﻻتﻓﻠﻨﺞﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﺑﺮداﺷﺖ، ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰاتاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي، ﮔﺬرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺧﻄﻮط از ﺟﺪار ﺳﺎزه ﻫﺎ، دﻳﻮار ﻳﺎ ﻛﻒ ﻫﺎ، ﻣﺤﻞ ورودي و ﺧﺮوج از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ و … ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮔﺮدﻧﺪ.

 - ﺟﻬﺖ ﻓﻠﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻴﺎل ﺑﺎﺷﺪ.

 - در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﻟﻮﻟﻪ و ﻳﺎ ﻣﺨﺰن داراي ﭘﻮﺷﺶ ﻋﺎﻳﻘﻜﺎري اﺳﺖ ﻋﺮض ﻧﻮار و ﻳﺎ ﻋﺮض ﻓﻠﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺧﺎرﺟﻲ آن (ﺑﻬﻤﺮاه ﻋﺎﻳﻖ) ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻴﮕﺮدد.

 د – ﻧﺤﻮه ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري ﺑﺮ روي ﻣﺨﺎزن

 در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ درﺟﻪ ﻧﺎم ﻣﺨﺰن ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ آن و ﻳﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻋﻼﻣﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻮاري ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮد:

 - ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻮار، ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.

 - ﻧﻮار ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي ﻣﺨﺰن اﻳﺠﺎد ﮔﺮدد.

 - ﻧﺎم ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﺟﻬﺖ از ﻣﺨﺰن و ﺑﻨﺤﻮي درج ﮔﺮدد ﻛﻪ:

 1-ﻗﺎﺑﻞ دﻳﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

 2-در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺨﺰن درج ﺷﻮد.

 3-ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﺮوف ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن ﻣﻄﺎﺑﻖ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

 اﻟﻒ- ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻛﻤﺘﺮ از 5/1 ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﺣﺮف ﻳﻚ دﻫﻢ ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن

 ب - ﺑﺮاي ﻣﺨﺎزﻧﻲ ﻛﻪ ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺶ از 5/1 ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ارﺗﻔﺎع ﻫﺮ ﺣﺮف ﻳﻚ دوازدﻫﻢ ﻛﻞ ارﺗﻔﺎع ﻣﺨﺰن .