استاندارد های تخلیه الکتریسیته ساکن از کفپوش های بیمارستانی

 استاندارد های تخلیه الکتریسیته ساکن از کفپوش اپوکسي های بیمارستانی :

 

از بين بردن الكتريسيته ساكن در اتاق عمل :
وجـود الـكـتـريـسـيـتـه سـاكـن در اتـاق عـمـل كـه در مـجاورت با گازهاي بيهوشي و دسـتـگـاه‌هـاي      High Frequency اسـت مـي‌تواند خطر انفجار را به همراه داشته باشد.
بـنـابراين براي از بين بردن آن بايد تدابيري انديشيده شود كه از جمله آن استفاده از كـفـپـوش‌هـاي آنـتـي اسـتـاتـيـك و كـانـداكـتـيـو در اتـاق عـمـل اسـت.
 اين كفپوش‌ها بار الكترواستاتيكي كه در اثر حركت وسايل و رفت و آمد افراد به وجود آمده را به حداقل مي‌رسانند و مقاومت الكتريكي آنان نيز كنترل شده است.
حذف يا كاهش ولتاژ و بار روي محصولات لاستيكي از طريق ايجاد منافذ و راه‌هايي كه بار را پراكنده مي‌سازد، در بسياري موارد از اهميت بالايي برخوردار است. ويژگي آنتي استاتيك هر ماده تحت تاثير خصوصيات بار الكترواستاتيك آن است.
افزودن مقدار كافي كربن سياه به يك پليمر، يك شبكه رسانا از ذرات كربن به وجود مي‌آورد كه درون مخلوط شكل مي‌گيرد و موادي با رسانايي الكتريكي وسيع توليد مي‌شود. شبكه رسانا نسبت به كشش حساس است و مقاومت الكتريكي ماده بنا به درجه كشش، زمان كشش و درجه حرارت پس از كشش متغير است.

الكتريسيته ساكن  (ESD )Electro Static Discharge :
حتما براي شما اتفاق افتاده است در حالي‌كه روي فرش اتاق راه مي‌رويد، به يخچال مي‌رسيد و در لحظه‌اي كه يك دست شما با درب يخچال تماس پيدا مي‌كند احساس برق گرفتگي در شما ایجاد مي‌شود.
اين پديده همان چيزي است كه در فيزيك به آن ESD يا (Electro Static Discharge) يعني تخليه الكتريسيته ساكن گفته مي‌شود.
يكي از مسائلي كه در اتاق عمل با آن مواجه هستيم وجود الكتريسيته ساكن است. به دليل رفت و آمد‌هاي زيادي كه به اتاق عمل صورت مي‌گيرد.
 بر اثر پديده مالش بين زمين و مواد پلاستيكي مانند دمپايي يا چرخ تخت‌هاي جراحي الكتريسيته ساكن در روي زمين ايجاد شده و بنا به خاصيت استاتيكي آن، در همان محل باقي مي‌ماند.
استاندارد بين‌المللي 2878 ISO در مورد روش‌هاي استفاده از همين راه‌هاي انتشار بار بحث مي‌كند. اين استاندارد در واقع يك روش آزمايشي است براي تعيين مقاومت الكتريكي مواد آنتي استاتيك و كاند الكتيو و محصولاتي كه تماما يا قسمتي از آن‌ها از لاستيك تشكيل شده است و مقاومت الكتريكي آن‌ها در محدوده معيني اندازه‌گيري شده و رسانايي آن‌ها با افزودن كربن سياه يا ديگر مواد مناسب به كل ماده ناشي مي‌شود.
 

آزمـايـش بـا اسـتـفـاده از يـك سـيـستم الكترودي مشخص، بر روي محصول انجام مي‌شود.
اين استاندارد بين‌المللي بايد به همراه 2882 ISO و 2883 ISO كه محدوده مقاومت را براي محصولات تعيين مي‌كند استفاده شود.
استاندارد بين المللي :2882 ISO
اين استاندارد بين‌المللي محدوديت‌هاي مقاومت الكتريكي را براي محصولات آنتي استاتيك و كانداكتيو جهت استفاده بيمارستاني، تعيين مي‌كند.
 اين محدوديت معمـولا بـراي محصـولات نـام بـرده شـده در جـدول 1 منـاسبند و مقاومت الكتريكي محصول پس از توليد بايد با موارد جدول 1 تطابق داشته باشد.
نكته قابل توجه اين است كه مقاومت الكتريكي محصولات آنتي استاتيك براي استفاده در مناطق  anaesthetizing بيمارستان‌ها نبايد در طول مدت استفاده بيش از 108 اهم باشد.
نكته هشدار دهنده: ‌محصولاتي كه ويژگي استاتيكي خود را از يك پوشش نازك رسانا به دست مي‌آورند در نتيجه فرسودگي يا اثر حلال حين استفاده ممكن است ويژگي آنتي استاتيكي خود را از دست بدهند.
استاندارد بين المللي :2883 ISO
اين استاندارد محدوديت‌هاي مقاومت الكتريكي را براي محصولات آنتي استاتيك و كانداكتيو جهت استفاده صنعتي تعيين مي‌كند.
مقاومت الكتريكي محصول پس از توليد بايد مطابق جدول 2 باشد.

نكته: مقاومت الكتريكي لاستيك‌هاي آنتي استاتيك با افزايش مدت زمان استفاده از آن‌ها افزايش مي‌يابد حد ماكزيمم مجازي كه از اين افزايش ناشي مي‌شود بستگي به نوع استفاده از محصول دارد.

.